บริษัท เกียรติกนก การบัญชีและกฎหมาย จำกัด โดยมีทีมงานที่มีความเชียวชาญ งานด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี และภาษีอากรมามากกว่า 20 ปี ให้บริการด้านบัญชีครบวงจร ตั้งแต่เริ่มวางระบบสำหรับบริษัทตั้งใหม่ รวมถึงให้คำแนะนำทางด้านการจัดการระบบเอกสาร และคำปรึกษาด้านภาษี เราดูแลการจัดทำรายงานส่งหน่วยงานต่างๆ ให้ทั้งหมด บริการบัญชีเราครอบคลุมถึง

รับทำบัญชี


1. ยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย
     • ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร
     • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
     • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
     • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
     • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30)
     • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงาภาษีขายประจำเดือน
     • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
     • ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม


2. ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย
     • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
     • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
     • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)


3. ปิดบัญชีประจำเดือน ประกอบด้วย
     • ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
     • ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
     • บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
     • จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
     • จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
     • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
     • จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
     • ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม


ขอบเขตและวิธีการทำงาน

         บริการจัดทำบัญชีตามกฎหมายกำหนด(ยกเว้นรายงานการเคลื่อนไหวสินค้า)นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานข้อมูลทางการเงิน ทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี จัดทำงบการเงิน บัญชีแยกประเภท สมุดรายวันต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน นำส่ง ภ.ง.ด.50 พร้อมงบการเงินของกิจการแก่กรม
สรรพากร และ นำส่งงบการเงินพร้อมเอกสารที่จำเป็นแก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเป็นที่ปรึกษาทางบัญชีและกฎหมายภาษีให้กับท่านเจ้าของกิจการ

หมายเหตุ : เราให้บริการยื่นงบการเงิน และ ยื่นภาษีต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอัตราค่าบริการ (เริ่มต้น)

 

ขอบเขตการให้บริการรับทำบัญชี (รายเดือน)

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายปี)

 

 

ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ เช่น จดจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนการค้า ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง,ลูกจ้าง แก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้างลูกจ้าง จดทะเบียนเลิกกิจการ เลิกบริษัท เลิกห้าง จดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี ขอบเขตและวิธีการทำงาน • ให้คำแนะนำรูปแบบการจดทะเบียนที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ทางด้านภาษีอากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง • สำนักงานฯ แจ้งขอข้อมูล และเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจากท่าน • สำนักงานฯ จัดทำแบบฟอร์มจดทะเบียน และส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของกิจการลงนาม • สำนักงานฯ จัดส่งเอกสารที่นำไปยื่นจดทะเบียนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วให้ท่าน

 

อัตราค่าบริการ (เริ่มต้น)

 

การวางแผนภาษีอากร


        บริษัท เกียรติกนการบัญชี และกฎหมาย จำกัด มีความเชียวชาญในด้านการวางแผนภาษีมากกว่า 20 ปี การวางแผนภาษีอากร คือ การกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อการปฏิบัติในอนาคตเกี่ยวกับรายการทางการเงิน (Financial Transactions) ที่เกี่ยวข้องมุ่งหมายให้การเสียภาษีอากรและการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรของกิจการเป็น ไปโดยถูกต้อง และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดไว้ และเป็นผลให้จำนวนภาษีอากรที่ต้องเสียนั้น เป็นจำนวนน้อยที่สุดหรือประหยัดที่สุด รวมทั้งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสูงสุด ทั้งนี้ โดยไม่อาศัยการทุจริตหลีกเลี่ยงภาษีอากร โดยการออกแบบการดำเนินธุรกิจไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับรายการรายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ และจำนวนกำไรหรือขาดทุน โดยคำนึงถึงประเภทภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติทางภาษีอากรเพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนในทุกประเด็นภาษีอากรและต้องเสียเป็นจำนวนน้อยที่สุดหรือประหยัดที่สุด รวมทั้งการใช้ประโยชน์ทางภาษีอากรสูงสุด โดยไม่อาศัยการหลีกเลี่ยงภาษีอากร

 

แนวการวางแผนภาษีอากร


1. การวางแผนเพื่อเริ่มกิจการหรือเมื่อริเริ่มกิจการใหม่
2. การวางแผนเพื่อการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
3. การวางแผนภาษีอากรด้านรายได้
4. การวางแผนภาษีอากรด้านรายจ่าย
5. การวางแผนภาษีอากรด้านทรัพย์สินและหนี้สิน
6. การวางแผนเกี่ยวกับหน้าที่ทางภาษีอากร
7. การวางแผนภาษีอากรในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


วัตถุประสงค์การวางแผนภาษีอากร


1. เพื่อให้การเสียภาษีอากรเป็นไปโดยถูกต้อง และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดบัญญัติไว้ เป็นจำนวนน้อยที่สุด โดยไม่ใช้การหลีกเลี่ยงภาษีอากร
2. เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับอากรในอดีต และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในทุกกรณี โดยมุ่งแก้หรือป้องกันที่สาเหตุแห่งปัญหา
3. เพื่อประหยัดหรือลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเสียภาษีอากรไม่ถูกต้อง อาทิ เบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษี ค่าปรับทางอาญา
4. เพื่อใช้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษีอากร อาทิ
     (1) การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวล รัษฎากร
     (2) การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามกฎหมาย อื่น
5. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น และไม่ได้มาตรฐาน
6. เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเรียกตรวจสอบภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมินสรรพากร
7. เพื่อเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ