กิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องมีการจัดทำบัญชีและขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี รวมถึงจัดทำงบการเงินนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดหาบุคลากรทางด้านบัญชี บางครั้งก็ยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง รวมถึงต้องมีค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรอีกเป็นจำนวนมาก การใช้บริการสำนักงานบัญชี เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้กิจการสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงบุคลากร ในขณะเดียวกันก็ได้รับบริการทำบัญชีจากผู้ที่เป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในงานด้านนี้โดยเฉพาะ